BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Wednesday, November 4, 2009

Aktiviti 3: Tugasan 3: Kolokium

Meningkatkan Kefahaman Dan Minat Pelajar Dalam Subjek Sains Tingkatan Dua Melalui Kaedah Kooperatif Di SMK Sungai  Pelek, Sepang

Kajian tindakan oleh:
Wan Norsalina Wan Hussin dan Nor Asmah Buang

Pernyataan masalah:
1) Pelajar cepat bosan terhadap P&P
2) Kurangnya daya tumpuan menyebabkan mereka kurang faham dalam pelajaran
3) Kaedah pengajaran yang kurang berkesan

Metodologi:

3 konsep utama pembelajaran kooperatif:
a) interaksi serentak
b) saling kebergantungan
c) akauntabiliti

Kaedah Round Robin - Berlaku pertukaran maklumat antara pelajar dan mereka saling memberikan kerjasama antara satu sama lain.

Objektif kajian:
1) Menarik minat pelajar
2) Meningkatkan kefahaman pelajar
3) Melihat keberkesanan pengajaran berpusatkan pelajar

Persoalan kajian:
1) Sejauhmana kaedah pembelajaran kooperatif dapat menarik minat pelajar dalam subjek Sains Tingkatan Dua?
2) Adakah kaedah ini mampu meningkatkan kefahaman pelajar di dalam subjek Sains Tingkatan Dua?
3) Sejauhmana kaedah ini berkesan di dalam P&P?

Prosedur Kajian - Pemerhatian, refleksi, perancangan dan perlaksanaan

Pengumpulan Data

1) Hasil dari temubual, pelajar menyatakan subjek Sains sukar dan kompleks.
2) Pelajar bersetuju kaedah kooperatif ini sesuai untuk P&P subjek Sains.

Kaedah Kooperatif Round Robin
1) Pelajar dibahagikan kepada 4-5 orang, ketua setiap kumpulan dilantik dan subkumpulan ini akan membincangkan topik yang diberi.
2) Guru akan membuat pemerhatian dan penilaian tentang tingkahlaku, kerjasama, kefahaman dan keyakinan diri pelajar.
3) Memberikan borang soal selidik kepada pelajar.

Memberikan borang soal selidik kepada 70 orang pelajar Tingkatan Dua dan hampir semua setuju dengan kaedah kooperatif ini.

Dapatan Kajian

1) Guru menilai hasil pembentangan pelajar dan direkod dalam senarai semak.
2) Penilaian dibuat dari segi kefahaman, tingkahlaku, kreativiti dan gaya persembahan.
3) Dari segi kefahaman, lima kumpulan berjaya menjawab kehendak soalan.
4) Dari segi tingkahlaku, kerjasama dari ahli kumpulan.
5) Daya kreativiti dilihat dari gambar dan visual oleh pelajar.
6) Keyakinan diri dilihat dari persembahan pada kelas.

Rumusan

Kaedah kooperatif ini dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar, meningkatkan kerjasama dan keyakinan diri serta membentuk pemikiran yang kreatif dan kritis pelajar.

Penambahbaikan

1) Beri ganjaran sebagai peneguhan
2) Pembahagian ahli kumpulan dibuat oleh guru

Kajian tindakan ini menepati ciri kajian tindakan. Kajian ini menggunakan kaedah Round Robbin. Apa yang saya dapat pelajari daripada hasil kajian ini ialah kaedah kooperatif ini sesuai dijalankan untuk subjek Sains ini. Pelajar yang lebih pandai boleh mengajar kawan yang lemah dalam kumpulan kecil itu. Mereka boleh membuat perbincangan di antara satu sama lain. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk subjek yang lain.

Meningkatkan Penglibatan Aktif Pelajar Semasa Proses P&P Melalui Kaedah Permainan Di Dalam Kelas 4 Dedikasi SMK Bandar Rinching

Kajian tindakan oleh:
Norbahariah Binti Baharin dan Nor Zira Binti Shafie

Pernyataan masalah:

 • Pelajar tidak memberi perhatian
 • Pelajar malu untuk bertanya
 • Pelajar kurang berkeyakinan meluahkan pendapat atau memberi jawapan secara individu apabila disoal di dalam kelas
 • Pelajar lemah dalam aspek kemahiran berfikir secara kreatif & kritis (KBKK)
Metadologi:
 • Model Kemmis & Mac Taggart (1988)
 • Model 1: Gelungan skema kajian tindakan berterusan.
 • 1) Refleksi 2) Merancang 3) Bertindak 4) Memerhati
1) Refleksi awal- masalah dikenalpasti selepas 2 kali sesi pengajaran.
- dilakukan daripada markah ujian setara 2 Tingkatan 4 yang dijalankan pada bulan 8/2009 sebagai instrumen Pre-Test.

2) Merancang - permainan dirancang bola hikmah, dam ular dan dart.

3) Pengumpulan data:

a) Pretest
-ujian setara 2 Tingkatan 4

b) Temubual
- selepas ketiga-tiga permainan selesai

c) Soal-selidik
- 35 soalan diedarkan, julat markah 0.5 (sangat tidak setuju-sangat setuju).
- soalan merangkumi sikap pelajar semasa P&P, kekuatan dan kelemahan kaedah permainan

d) Post-Test
- Ujian penilaian akhir

Hasil Kajian:

a) Pretest
- lemah subjektif SAINS.
- tinggal kurang 0
- purata lulus 40%-45% sebanyak 7 orang pelajar

b) Pemerhatian
- sebelum, pelajar diam dan menjawab tidak tahu
- berani walau kurang tepat

c) Soal-selidik
- 32 pelajar beri markah 4 (setuju) bahawa kaedah permainan adalah baik.
- responden setuju langkah permainan dalam P&P dapat mengembangkan KBKK dan meningkatkan keyakinan.

d) Temubual
- setiap guru patut mencuba.
- guru patut membantu meningkatkan keyakinan dan interaksi di dalam kelas
- pelajar mencadangkan permainan interaktif

e) Post-test
- pelajar berani menjawab subjektif
- peningkatan markah pada subjek Sains kertas 2

IMPLIKASI KAJIAN:

1) Meningkatkan penglibatan aktif pelajar semasa P&P
2) Kaedah berpusat pelajar bantu meningkatkan keyakinan selain mengembangkan KBKK.

Kajian tindakan ini menepati ciri kajian tindakan Apa yang dapat saya pelajari daripada kajian ini ialah kaedah permainan dalam P&P dapat membantu menarik minat pelajar serta dapat meningkatkan keyakinan diri mereka, dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan bersosial di dalam serta P&P menjadi lebih menarik dan berkesan.

Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Subjek Pendidikan Islam Bahagian Ibadah Melalui Kaedah Simulasi


Tujuan
Menarik minat pelajar untuk mempelajari dan menghayati subjek Pendidikan Islam terutamanya ibadah.

Objektif Kajian
 • Menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek P. Islam
 • Meningkatkan kefahaman pelajar dalam subjek P. Islam
Persoalan
 • Adakah penggunaan kaedah simulasi boleh menarik minat pelajar dalam subjek P. Islam?
 • Adakah penggunaan kaedah simulasi sesuai digunakan dalam proses P&P subjek P. Islam?
Metodologi Kajian

1) Kumpulan sasaran/sampel
-29 pelajarTingkatan 1 Marikh majoriti pencapaian peningkatan dalam P. Islam

2) Tempoh Kajian
-2 sesi - 2 kali perjumpaan seminggu, mengambil masa sejam.
(2 minggu= 4 kali perjumpaan)

Instrumen Kajian

Kaedah Simulasi
-guru menunjukkan cara menyucikan najis mukhaffafah, najis mutawasitah dan najis mughallazah.
-guru menunjukkan cara di depan kelas dan memberi arahan kepada pelajar untuk aktiviti yang dilakukan.
-menjawab kuiz secara lisan.
-memilih pelajar mencabut soalan di dalam kotak.
-membuat soalan yang mengarahkan tunjuk cara menyucikan najis.

Pengumpulan Data

1) Pemerhatian
2) Temubual tidak berstruktur
3) Kualitatif
a) soal jawab b) kuiz lisan

Analisis Data

1) Pemerhatian
Kitaran 1 dan 2

2) Temubual tidak berstruktur
Kitaran 1 dan 2

3) Kualitatif
-sesi soal jawab dan kuiz secara lisan di dalam kelas dicatat
-data dianalisis secara manual

DAPATAN KAJIAN

1) Dapatan kajian diperoleh selepas proses penganalisaan data kualitatif yang telah dikumpul. Data dianalisis secara terperinci bagi memastikan hasil dapatan kajian berkualiti.

2) Kaedah menyeronokkan dan dapat menarik minat pelajar serta membantu mereka menguasai isi pengajaran.

Cadangan Penambahbaikan

1) Kekangan waktu P&P
-guru yang mengajar sebelum waktu P. Islam mengambil masa melebihi masa sepatutnya. Guru patut prihatin terhadap masa dan situasi guru P. Islam serta tidak bersikap mementingkan diri.

2) Kurang kerjasama daripada pihak guru
-guru tidak memberi kerjasama sepanjang tempoh kajian
-pengkaji meminta maklumat, tetapi guru mengelakkan diri dari menjawab pertanyaan
-guru perlu bersikap terbuka dan memberikan kerjasama

Apa yang saya dapat daripada pembentangan kajian tindakan ini ialah kaedah simulasi amat sesuai untuk subjek Pendidikan Islam. Seperti kita tahu, dalam bahagian ibadah misalnya, ibadah seperti mengangkat air sembahyang atau cara menuanaikan solat amat sesuai menggunakan kaedah simulasi. Pelajar dapat mempelajari dan mempraktikkannnya. Kaedah ini juga sesuai untuk subjek yang lain.

0 comments: